Мисия и визия

Детска градина Слънце

Мисия


Детска градина "Слънце" е институция в системата на предучилищното и училищното образование,в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от двегодишна възраст до постъпването им първи клас. Тя отговаря на съвременните изисквания за привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание. Детската градина е център за развитие на личността и на общността,служеща на хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси. Място за срещи, дебати, дискусии и социални контакти. Среда в която се приемат и ценят различието, развиват се таланта и позитивното в детето. Детската градина е тази, която ангажира,подпомага и стимулира децата, възпитава ги в дух на родолюбие, съхранение на българските традиции и национално достойнство и ги прави значими в процесите на възпитание и учене чрез игра. Зона с опитни професионалисти, търсещи нови възможности и прилагащи нови стратегии за постигане на видимо по-добри резултати.

Визия


Визията е идеалният и желан образ, към който детската градина се стреми. На този етап, амбицията ни за предстоящите четири години е по посока на:

Утвърждаване на ДГ Слънце "Слънце", като отворена система за публично-социално партньорство и център на субекти, имащи отношение и отговорности към институцията "детска градина".

Детска градина, в която детето е в центъра на процеса, активен партньор, мислещ и генериращ знания, учителят е лидер на промяната-диалогичен, справедлив, подкрепящ, сътрудник, стимулиращ и провокиращ.

Детската градина - ценна среда за социални контакти, чрез непринудено съчетаване ценностите и потребностите на детето с новите образователни технологии за постигане на целите на съвременното предучилищно образование.

Модел за качествено образование и възпитание, в която се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи.

Постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от деца, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Детска градина - поставяща си ясни, измерими и подходящи цели.

#
#
#